Hva er Steinkjer Montessoriforening? Hvorfor bli medlem?

Steinkjer Montessoriforening ble etablert 17. februar 2003. Formålet med foreningen er å støtte opp under driften av Steinkjer Montessori. Over tid har målsetningene for dette endret seg noe. Foreningens store oppgave i starten var etableringen av skolen. Dette var foreningens verk og det var med stolthet vi ønsket elever, ansatte og foresatte velkommen til første skoledag i august 2004. I løpet av våren og sommeren 2004 hadde vi ansatt pedagoger, bygd om industrilokaler til skolebygg og laget et flott uteområde. Høsten 2005 var vi like stolte da vi kunne ønske unger, foresatte og ansatte velkommen til en ny barnehage med flotte lokaler og spennende utearealer. I alle disse årene som har gått har vi vervet folk i de ulike styrene, arrangert kurs, og ominnredet og pusset opp lokalene. Vi har også bistått skolen og barnehagen når de har hatt behov for ymse hjelp og det vil vi fortsatt gjøre. Barnehagen og skolen har fått driften godt i gang og rutiner på plass, derfor har Montessoriforeningens rolle blitt noe annerledes.

Foreningen skal fokusere på to hovedmålsettinger:

Den ene er å sikre medlemmer til demokratiet i Steinkjer Montessori. Det er alle medlemmene i foreningen, som på sitt årsmøte i april velger styremedlemmer til både skole, barnehage og forening. Skolen er en selveiende stiftelse, mens barnehagen eies av Steinkjer Montessoriforening (90 %) og stiftelsen Steinkjer Montessoriskole (10 %). Å ha et stort antall aktive medlemmer sikrer et fungerende demokrati. Uten medlemmer i foreningen faller demokratiet sammen! Dette demokratiet forutsetter aktiv innsats fra alle som har sine barn i skolen eller barnehagen.
– Den andre hovedoppgaven er å spre kunnskap om Montessoripedagogikken blant foresatte og andre interesserte. Igjennom den kunnskap som man tilegner seg igjennom kurs i Montessori-pedagogikk, vil vi best kunne hjelpe barna i deres utvikling og samtidig sørge for at Steinkjer Montessori følger de pedagogiske ideene i hjemmet så vel som i skolen. Vi trenger foresatte med Montessorifaglig innsikt slik at de riktige beslutninger blir tatt i alle ulike situasjoner. Foreningen vil derfor strebe etter å sette opp kurs som gir god innsikt i pedagogikken og som inspirerer alle i Maria Montessoris ånd.

Styret i Steinkjer Montessoriforening

Leder: Tone Susegg Sund

Medlemmer: Amalie Rodum, Jeanette Sellseth Aas, Kristina Finnanger, Alina Pasculescu, Jørgen Kvåle, Jannita Brandzæg Berg Grande.

Inneværende år vil foreningen bruke tid og ressurser på å informere om foreningens arbeid og det er en klar målsetning å øke antallet medlemmer. Målet er at alle foresatte i både skole og barnehage skal være medlemmer i foreningen.

Alle kan bli medlem i foreningen. Foreningen har bankkontonummer 4212.18.56284 og Vipps 511034,  du kan betale kontingent direkte til denne. Kontingenten er kr 100 per år. Husk å merke betalingen med ditt navn. Send deretter en mail til steinkjermontessoriforening@gmail.com og fortell at du har betalt kontingenten. Det er fint om du i mailen oppgir navn og den e-postadressen du ønsker skal være din kontaktadresse.

Velkommen i Steinkjer Montessoriforening 🙂