Denne siden inneholder informasjon om:

* Skoleruten
* Åpningstider
* Skoleskyss
* Helsesøster på skolen

 

Skoleruten

Skoleruten 2018-2019

Skoleruten-2019-2020

Åpningstider

Steinkjer Montessoriskole er åpen fra 07:30 til 16:30 på alle hverdager. Før og etter vanlig skoletid er det tilbud om «Åpen skole». Skolen og Åpen skole følger skoleruten.

 

Skoleskyss

Elever i grunnskolen kan ha krav på fri skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport.

Hvem kan få fri skoleskyss?

Elever som har:

 • Over 2 km. gangvei i 1. klasse.
 • Over 4 km. gangvei i 2.-10. klasse.
 • Sykdom eller skade som gjør skyss nødvendig uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole/SFO.
 • Særlig farlig eller vanskelig skolevei.

 

Søknad om skoleskyss

For skoleåret 2019/2020, sender Steinkjer Montessoriskole søknad om skoleskyss, for alle nåværende elever som innfrir kravet om skoleskyss i henhold til avstandskravet.
Nye elever ved skolen (skoleåret 2019/2020), får tilsendt et søknadsskjema som fylles ut og leveres til skolen innen 05.04.2018. Elever med delt bosted og som har behov for skoleskyss til en eller begge adresser, må også sende en egen søknad om det.

 

Det er tidligere Nord-Trøndelag Fylkeskommune ved samferdselsavdelingen, som behandler søknader om skoleskyss. Når fylkeskommunen bekrefter rettigheten for skoleskyss, sender de en bestilling til AtB. Deretter organiserer og finansierer AtB skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen og de ulike kommunene i Trøndelag. I tillegg til fylkeskommunen kan Steinkjer kommune innvilge fri skoleskyss på andre grunnlag, f.eks: Særlig farlig eller vanskelig skolevei.

 

Busskort: T-kort skole:  

 Fra skoleåret 2018/2019 ble det innført nye, elektroniske busskort:

 • Skolekortet er et personlig kort hvor navn og fødselsdato er påført. Skolekortet inneholder en databrikke hvor informasjon om reiserettighetene dine er lagret. Vær forsiktig med skolekortet ditt og ikke lag hull i det eller utsett det for annen røff behandling.
 • Skolekortet skal brukes alle årene du har fått innvilget skoleskyss.
 • Skolekortet inneholder to gyldige reiser per dag. Totalt antall turer i skolekortet er individuelt og følger retten til den enkelte elev har for skoleskyss. For full skyssrett er det to turer per dag i de 190 dagene i skoleåret. Ved fri skoleskyss i deler av året, vil antall turer være lavere. Skolekortet kan benyttes hele året, men vil gå tomt for reiser om det benyttes mer enn rettigheten tilsier.
 • Skolekortet gjelder kun for den naturlige strekningen til og fra skolen.
 • Skolekortet for grunnskolen er gyldig alle hverdager i henhold til fylkeskommunens skolekalender.
 • Skolekortet må ikke brukes utenfor gyldig område eller tidsrom. Det blir da ansett som misbruk og  navn og adresse blir notert. Ved misbruk vil AtB sende informasjon om hendelsen til de foresatte. Ved gjentatt misbruk vil gebyr bli utstedt.
 • Mistet/defekt busskort meldes til skolen. Satsen for reproduksjon av nytt busskort er kr 150,-. Elever i 1.-4. trinn er fritatt denne erstatningen.

Slik  bruker du T-kort skole:

 • Du må alltid ha med skolekortet på reiser.
 • Du må aktivisere skolekortet på kortleseren om bord i bussen. Reisekortet lyser grønt når alt er greit. Ved rødt lys, be sjåføren om hjelp.
 • Du må kjøpe billett for reisen dersom du glemmer skolekortet

 

Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt oppgave hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Formålet er å fremme helse og forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.

Helsesykepleier samarbeider med hjem, skole, lege, kommunepsykolog, fysioterapeut, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barnevernstjeneste og øvrig hjelpeapparat.

Alle elever på alle klassetrinn kan få oppfølging ved behov. Vaksinering vil foregå på skolen. Helsesykepleier gir beskjed i forkant.

 

Helsesykepleier har fast kontortid på skolen: 

Onsdag kl 09.00 – 14.00 og annenhver torsdag (oddetallsuke) kl 09.00 – 14.00.

 

Elever, foreldre/foresatte og lærere kan ta kontakt uten avtale.

Marthe Gausen Tlf. /e-post: 96 94 86 42 / marthe.nordgard.gausen@Steinkjer.kommune.no