Søknad om skoleplass 2021-2022

Lær med konkretiseringsmateriell. Skolelunsj hver dag.
Stor teaterforestilling annen hvert år. Ekskursjoner i inn- og utland.

Steinkjer Montessoriskole tilbyr et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling.
Skolen har i år 112 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Elevene går i aldersblandede klasser.

Elever ved Montessoriskoler lærer det samme som i en vanlig grunnskole, men måten elevene lærer på er litt annerledes.
Blant annet bruker vi mye konkretiseringsmateriell, og elevene jobber mer selvstendig. Vi har lite klasseromsundervisning i tradisjonell forstand,
og elevene har mulighet til bevegelse. En Montessorilærer tilrettelegger for og veileder elevene. De fleste lærerne hos oss har i tillegg til lærerutdanning, videreutdanning i Montessoripedagogikk.

Kontaktlæreren har ansvar for mellom 10 og 15 elever hver, slik at alle elever blir godt ivaretatt.
Skolen satser på høy kvalitet i opplæringstilbudet og har meget gode rammer for opplæring.

På skolens hjemmesiden ligger en beskrivelse av de prinsippene som Montessoripedagogikken er basert på.

Steinkjer Montessoriskole kan ellers tilby:

  • Skolelunsj hver dag, varm mat en dag i uken
  • Leirskole i løpet av 5. – 7. trinn
  • Studietur i inn og utland for ungdomstrinn
  • Elevene har rett til skoleskyss etter gjeldende regler
  • SFO fra kl 07.15 – 08.30 og kl 14.30 – 16.30 hver dag

Skolepenger er kr 1500,- pr mnd i 10 måneder for barnetrinnet (1.-7.) og kr 1850,- for u-trinn (8.-10.). I tillegg kommer kr 300,- i kostpenger. SFO har egne satser (se hjemmesiden for mer informasjon).

Er du nysgjerrig?
Ta kontakt med rektor Tone Solhaug Hagen tlf 466 21 356 / 74 14 88 50.

Søknadsfrist er : 01.01.2021.

Dersom det er flere søkere enn skolestyret har vedtatt å ta inn, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne.  Se under fanen «opptak til skolen» på skolens hjemmeside.

4.1 Søknadsskjema elev

Send søknaden pr post til Steinkjer Montessoriskole, Seilmakergata 3, 7725 Steinkjer, eller på mail til skolepost@steinkjer-montessori.no
Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss.