Søknad om skoleplass 2019/2020

Lær med konkretiseringsmateriell. Skolelunsj hver dag.
Stor teaterforestilling annen hvert år. Ekskursjoner i inn- og utland.

Steinkjer Montessoriskole tilbyr et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling.
Skolen har i år 123 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Det er i snitt 13 elever pr klassetrinn, og elevene går i aldersblandede klasser.

Elever ved Montessoriskoler lærer det samme som i en vanlig grunnskole, men måten elevene lærer på er litt annerledes.
Blant annet bruker vi mye konkretiseringsmateriell, og elevene jobber mer selvstendig. Vi har lite klasseromsundervisning i tradisjonell forstand,
og elevene har mulighet til bevegelse. En Montessorilærer tilrettelegger for og veileder elevene. De fleste lærerne hos oss har i tillegg til lærerutdanning,
videreutdanning i Montessoripedagogikk.

Montessoripedagogikken tilpasser utfordringene til den enkelte elev. Kontaktlæreren har ansvar for 10-12 elever hver, slik at alle elever blir ivaretatt.
Skolen satser på høy kvalitet i opplæringstilbudet og har meget gode rammer for opplæring.

På skolens hjemmesiden ligger en beskrivelse av de prinsippene som Montessoripedagogikken er basert på.

Steinkjer Montessoriskole kan ellers tilby:

  • Skolelunsj hver dag, varm mat en dag i uken
  • Leirskole i løpet av 5. – 7. trinn
  • Studietur i inn og utland for ungdomstrinn
  • Leksehjelp for 1. – 6. trinn i skoletiden
  • Elevene har rett til skoleskyss etter gjeldende regler
  • Åpen skole fra kl 07.30 – 08.30 og kl 14.30 – 16.30 hver dag
  • Åpen skole er inkludert i foreldrebetalingen.

Skolepenger er kr 2150,- pr mnd i 10 måneder (2018 sats). Det gis 50% søskenmoderasjon.

Er du nysgjerrig?
Ta kontakt med rektor Karin Widegren, tlf 46 62 13 56 / 74 14 88 50.

Søknadsfrist er : 01.11.2018.

Dersom det er flere søkere enn skolestyret har vedtatt å ta inn, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne.  Se under fanen «opptak til skolen» på skolens hjemmeside.

Søknadsskjema

Send søknaden pr post til Steinkjer Montessoriskole, Seilmakergata 3, 7725 Steinkjer, eller på mail til skolepost@steinkjer-montessori.no
Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss.