Praktisk informasjon

Denne siden inneholder informasjon om:

* Skoleruten
* Åpningstider
* Skoleskyss
* Helsesøster på skolen

Skoleruten

Skoleruta 2022-2023

Åpningstider

Steinkjer Montessoriskole er åpen fra kl 07:15 til kl 16:30 på alle hverdager. Før og etter vanlig skoletid er det tilbud om SFO. Skolen og SFO følger skoleruten.

Skoleskyss

Elever i grunnskolen kan ha krav på fri skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport.

Hvem kan få fri skoleskyss?

Elever som har:

 • Over 2 km. gangvei i 1. klasse.
 • Over 4 km. gangvei i 2.-10. klasse.
 • Sykdom eller skade som gjør skyss nødvendig uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole/SFO.
 • Særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Søknad om skoleskyss

Elever ved skolen som allerede har busskort og som oppfyller retten til skoleskyss også neste skoleår, trenger ikke å søke på nytt. Skolen sørger for å flytte dem opp til nytt skoleår.

Nye elever ved skolen (skoleåret 2020/2021), som oppfyller kravene om avstandsskyss, fyller ut et søknadsskjema og leverer til skolen.

Elever med delt bosted og som har behov for skoleskyss til en eller begge adresser, må også legge ved en Egenerklæring for delt bosted.
Søknadsskjema finner dere her:

Søknadsskjema kan sendes på mail til: skolepost@steinkjer-montessori.no

Bussruter
Det er Atb som organiserer skoleskyssen. På deres hjemmeside finner dere Skolebussrutene for Steinkjer:

https://www.atb.no/skoleruter/

Elektroniske busskort:  

 • Skolekortet er et personlig kort hvor navn og fødselsdato er påført. Skolekortet inneholder en databrikke hvor informasjon om reiserettighetene dine er lagret. Vær forsiktig med skolekortet ditt og ikke lag hull i det eller utsett det for annen røff behandling.
 • Skolekortet skal brukes alle årene du har fått innvilget skoleskyss.
 • Skolekortet inneholder to gyldige reiser per dag. Totalt antall turer i skolekortet er individuelt og følger retten til den enkelte elev har for skoleskyss. For full skyssrett er det to turer per dag i de 190 dagene i skoleåret. Ved fri skoleskyss i deler av året, vil antall turer være lavere. Skolekortet kan benyttes hele året, men vil gå tomt for reiser om det benyttes mer enn rettigheten tilsier.
 • Skolekortet gjelder kun for den naturlige strekningen til og fra skolen.
 • Skolekortet for grunnskolen er gyldig alle hverdager i henhold til fylkeskommunens skolekalender.
 • Skolekortet må ikke brukes utenfor gyldig område eller tidsrom. Det blir da ansett som misbruk og  navn og adresse blir notert. Ved misbruk vil AtB sende informasjon om hendelsen til de foresatte. Ved gjentatt misbruk vil gebyr bli utstedt.
 • Mistet/defekt busskort meldes til skolen. Satsen for reproduksjon av nytt busskort er kr 150,-. Elever i 1.-4. trinn er fritatt denne erstatningen.

Slik  bruker du det elektroniske busskortet:

 • Du må alltid ha med skolekortet på reiser.
 • Du må aktivisere skolekortet på kortleseren om bord i bussen. Reisekortet lyser grønt når alt er greit. Ved rødt lys, be sjåføren om hjelp.
 • Du må kjøpe billett for reisen dersom du glemmer skolekortet

Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt oppgave hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Formålet er å fremme helse og forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.

Helsesykepleier samarbeider med hjem, skole, lege, kommunepsykolog, fysioterapeut, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barnevernstjeneste og øvrig hjelpeapparat.

Alle elever på alle klassetrinn kan få oppfølging ved behov. Vaksinering vil foregå på skolen. Helsesykepleier gir beskjed i forkant.

Helsesykepleier har fast kontortid på skolen: 

Tirsdag kl 09.00 – 15.00 og torsdag  kl 09.00 – 15.00.

Elever, foreldre/foresatte og lærere kan ta kontakt uten avtale.

Marthe Gausen Tlf. /e-post: 96 94 86 42 / marthe.nordgard.gausen@Steinkjer.kommune.no