Ordensreglement

Forskrift om ordensreglement for Stiftelsen Steinkjer Montessoriskole

Fastsatt av styret ved Steinkjer Montessoriskole 15.08.18 med hjemmel i Opplæringsloven §§ 9 A-10 og 9 A-11 og Friskoleloven § 3-9.

1. Formål

Steinkjer Montessoriskole skal være preget av læring, trygghet, trivsel, respekt, toleranse og inkludering. Ordensreglementet for skolen er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og sikre at alle elever har et godt og trygt skolemiljø.

2. Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle elever.

Ordensreglementet gjelder i skoletiden. Dette omfatter:

– Undervisningstimer, friminutt og andre aktiviteter i skolens regi

– Bruk av skolens digitale systemer

– Skolebussen og skoleveien

Forhold utenfor skoletiden omfattes av ordensreglementet dersom de har sterk nok tilknytning til skolen og skolemiljøet.

SFO og leksehjelp er ikke en del av skoletiden og omfattes ikke av ordensreglementet. Det fastsettes egne regler for SFO og leksehjelp.

Skolemiljøutvalget ved den enkelte skole gis myndighet til å fastsette utfyllende forskrifter. Skolen kan fastsette regler for bruk av mobiltelefon og opphold inne i friminutt i samarbeid med elevrådet. Fellesreglementet kan ikke fravikes.

3. Orden

Reglene om orden skal bidra til at elevene tar ansvar, er godt forberedt, har gode arbeidsvaner og god arbeidsinnsats.

Det er god orden å:

 • møte presis på skolen og til opplæringen, forsentkomming utover 10 minutter gir 1 time fravær
 • være til stede på skolen og i opplæringen
 • ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • holde orden i skolesakene og på eget utstyr, herunder arbeidsplass/garderobe
 • ta vare på skolens utstyr og lånt utstyr
 • gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett ti

 4. Oppførsel

Reglene om oppførsel skal bidra til et godt skolemiljø og omfatter all oppførsel på skolen, både mot elever, lærere og andre ansatte. Reglene skal klargjøre hva som er ønsket og hva som er uønsket oppførsel.

Det er god oppførsel å:

 • være hyggelige og høflige mot hverandre
 • vise respekt og omsorg for hverandre
 • være rolig i timene og unngå å forstyrre medelever eller opplæringen
 • vise respekt for skolens og andres eiendeler, herunder ikke ødelegge, drive hærverk eller stjele
 • holde skolens inne- og uteområde rent og ryddig
 • følge IKT-reglementet for skolen
 • følge regler som gjelder i skoletiden
 • følge lover og forskrifter

Det er ikke god oppførsel å:

 • banne eller bruke annet grovt språk
 • mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, digitalt, verbalt eller med kroppsspråk
 • være voldelig eller komme med trusler
 • diskriminere andre på grunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsdyktighet eller tro
 • diskriminere andre på grunn av hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse (rasisme)
 • ha med, bruke eller være påvirket av røyk, snus, tobakk, alkohol, narkotika eller andre rusframkallende midler
 • å ta eller legge ut bilder, lyd eller video av andre uten samtykke
 • ha med farlige gjenstander eller våpen
 • fuske/jukse eller forsøke å fuske/jukse på prøver eller innleveringer
 • forlate skolens område uten samtykke fra skolen
 • spise godteri og drikke brus uten samtykke fra skolen
 • bruke mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr i opplæringen uten tillatelse fra læreren

5. Sanksjoner

Følgende sanksjoner vil kunne benyttes ved brudd på ordensreglementet:

 • Forseelse noteres
 • Muntlig irettesettelse fra ansatte til eleven
 • Muntlig eller skriftlig melding til foreldre/foresatte fra lærer eller rektor
 • Møte mellom skole, elev og foreldre/foresatte
 • Rette opp skade de har påført andres eiendom eller eiendeler (f.eks. rydde søppel, vaske gulv eller fjerne tagging)
 • Gjensitting/frammøte utenfor ordinær skoletid
 • Midlertidig inndragning av gjenstander
 • Midlertidig begrensning i tilgang til IKT-tjenester
 • Ulovlige gjenstander og ulovlige rusframkallende midler overlates til politiet
 • Bytte av klasse/gruppe
 • Anmeldelse av ulovlige forhold
 • Nedsatt karakter i orden og oppførsel for elever på 8.-10 års trinn (jfr. forskrift til opplæringsloven § 3-7)
 • Bortvisning fra en opplæringsøkt (jfr. opplæringsloven § 9 A-11)
 • Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen (jfr. opplæringsloven § 9 A-11)
 • Bortvisning fra skolen for inntil 3 dager for elever på 8.-10. års trinn (jfr. opplæringsloven § 9 A-11)
 • Bytte av skole (jfr. opplæringsloven § 8-1)

Skolen velger hvilke av sanksjonene som benyttes ved konkrete tilfeller av brudd på ordensreglementet.

Lærer tar avgjørelsen om utvisning fra timen. Når det gjelder resten av skoledagen og eventuell bortvisning fra undervisningen i inntil 3 dager skjer dette etter daglig leders avgjørelse. Ved bortvisning skal det fattes enkeltvedtak.

Arbeid som er forsømt på grunn av uro, bråk, forsentkomming eller lignende må tas igjen hjemme hvis læreren ser det som nødvendig.

Ved bruk av sanksjoner gjelder blant annet følgende:

Alle sanksjoner skal stå i rimelig forhold til brudd på ordensreglementet

 • Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.
 • Fysisk refsing og annen krenkende behandling skal ikke benyttes
 • Kollektiv avstraffelse skal ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen
 • En sanksjon skal gis så snart som mulig etter reglementsbruddet
 • Sanksjonen skal ikke innebære usaklig forskjellsbehandling eller være basert på usaklige hensyn
 • Ved hærverk på andres eiendom eller eiendeler, kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig (skadeerstatningslovens § 1-1). Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr 5000.

Foresatte forplikter seg til å samarbeide med skolen for å sikre at deres barn følger skolens reglement. Elevene må også hjemme få hjelp til å forstå nødvendigheten av et regelverk som ivaretar et best mulig læringsmiljø.

 6. Saksbehandling

Behandlingen i brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 9 A-10, og § 9 A-11, , samt saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl) herunder kap. III – kap. VI ved enkeltvedtak.

 • Før det blir tatt en avgjørelse om sanksjonering skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig overfor den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven § 9 A-10.
 • De mest alvorlige sanksjonene for brudd på ordensreglementet vil være så bestemmende for elevens rettigheter eller plikter at det må fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, noe som krever skriftlighet, begrunnelse og klagerett.
 • Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen, jf. opplæringsloven § 15-2

7. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft ved styrets vedtak.