Ordensreglement

Ordensreglementet gjelder ved all opplæring i skolens regi – også ved turer og ekskursjoner.

 

Med utgangspunkt i verdidokumentet (Montessoriprinsipper) betyr dette at en elev på Steinkjer Montessoriskole:

 

  • Arbeider selvstendig med ulike selvvalgte oppgaver i arbeidsøktene

Eleven tar ansvar for selv å komme i gang med arbeidet.

Eleven arbeider med oppgaver i hele arbeidsøkten.

Eleven arbeider selvstendig med tilpassede arbeidsoppgaver.

Ved behov for hjelp legger eleven kortet sitt til læreren og arbeider videre med andre oppgaver fram til læreren har anledning til å veilede.

Eleven kan bevege seg i klasserommet når det er behov for det.

Pedagogens ansvar er å veilede eleven til å arbeide med materiell og oppgaver som er tilpasset elevenes kunnskaper og ferdigheter.

 

  • Arbeider på en slik måte at de ikke forstyrrer eller ødelegger for andre

Eleven går rolig.

Eleven snakker stille.

Stoler, materiell og annet utstyr behandles på en slik måte at ikke unødvendig støy oppstår eller at de ødelegges.

Eleven respekterer at andre arbeider og tar derfor ikke kontakt med dem når de ikke arbeider sammen.

Eleven må sette materiell og redskaper på bestemte plasser i klasserommet slik at orden opprettholdes og andre kan finne igjen utstyret.

Pedagogens ansvar er å sørge for at reglene blir fulgt og de må på en respektfull måte korrigere barn som bryter reglene.

 

  • Respekterer andre mennesker og oppfører seg på en slik måte at de ikke krenker andre men derimot er hyggelige og hjelpsomme slik at de bidrar til at alle kan oppleve en god skoledag

Mobbing skal ikke forekomme.

Medelever blir spurt om de vil være med i leken og de som blir spurt svarer høflig om de vil være med eller ikke.

Leker og lignende som en elev har med hjemmefra skal også andre elever kunne bruke. Utstyr som ikke egner seg for felles aktivitet skal ikke være med på skolen.

 

  • Respekterer de regler som gjelder for de ulike rom og plasser både ute og inne på skolen

Oppholder seg på skoleområdet og ikke forlater dette før skoledagen er over eller en voksen har gitt tillatelse

Holder det ryddig rundt seg, både inne under arbeidet og ute i leik og aktivitet.

Bruker innesko når en er inne på skolen.

Henger klær og annet utstyr på plass.

Utelek forgår med hensyn til egen og andres helse og sikkerhet.

Sørger for å sette seg inn i de regler som gjelder for de enkelte rom og plasser.

 

  • Følger skolens dagsrytme og tar del i aktivitetene

Møter presis og med rett utstyr for å være klar til å begynne arbeidsøkta når skolen starter.

Har med passende klær og sko og deltar i aktivitetene i utetida.

Elevene er med og forbereder lunsj for hele skolen, etter på forhånd oppsatte grupper.

Fellesmåltidet skal være en hyggelig stund for alle.

Elever som ikke kan delta i de ulike aktivitetene skal ha med melding hjemmefra.

Foresatte leverer skriftlig melding til skolen ved alle typer fravær.

Ved fravær utover 2 dager, skal elevens foresatte ta kontakt med skolen og melde fra om årsaken til fraværet.

Elever som har behov for permisjon må søke skolen om dette. Permisjoner inntil 2 dager kan innvilges av kontaktlærer, lengre permisjoner (inntil to uker) søkes til rektor.

 

  • Sørger for å ivareta liv, helse, arbeidsmiljø og det sosiale miljø på en best mulig måte

Godteri spises ikke på skolen.

Røyking, snus, tobakksprodukter samt nikotinpreparater og andre rusmidler er forbudt.

Farlige leker og andre redskaper tas ikke med på skolen.

Det er forbudt å sykle / sparkesykle på skolens område i skoletiden, så fremt det ikke er en del av undervisningen.

Alle mobiltelefoner skal være avslått og fjernet fra pulter og skrivebord i skoletida. Elever på barnetrinnet har ikke anledning til å bruke mobiltelefon i pausen.

Internett og datamaskiner brukes kun i opplæringa. Læreren veileder elevene i hva som er opplæring.

Dersom eleven bryter regelen for bruk av IKT-utstyr, kan IKT-utstyr bli inndratt for resten av dagen.

 

  • Sanksjoner – tiltak ved brudd på ordensregler

Refselsestiltak

Ved brudd på reglene får eleven tilsnakk av skolens voksne.

Elevene gis anledning til å forklare hva som har skjedd.

Dersom bruddene gjentas eller er av alvorlig art, vil elevene måtte ringe hjem til foreldrene for å fortelle om situasjonen.

Dersom skolen krever det, må foresatte umiddelbart komme til skolen for å møte eleven.

Hvis eleven fortsetter å bryte reglene vil straffereaksjoner som skoletjeneste iverksettes. Med skoletjeneste menes at elevene utenfor skoletiden må utføre ulike arbeidsoppgaver. Dette kan være renhold eller andre praktiske gjøremål.

Skoletjenesten avtales sammen med foresatte.

 

  1. Erstatningsansvar

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig jfr. Skadeerstatningsloven §1-1. Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningsloven §1-2, for tiden inntil kr 5000.

Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr.

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler.

 

  1. Bortvisning

Elever som alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglementet, kan vises bort fra undervisningen.

Elever på 1. – 7. trinn kan bli utvist fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Elever på 8. – 10. trinn kan bli utvist inntil tre dager. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med aktuelle lærere.

Foreldre til eleven skal varsles hvis det blir iverksatt bortvisning resten av dagen.

 

  • Skriver sammen med foresatte under på at de har lest og forstått innholdet i skolens ordensreglement.

Foresatte skriver under på at de vil veilede eleven til å forstå de regler som gjelder. Som hjelp til dette kan foresatte søke veiledning hos skolen.