Søk skoleplass

Klikk her for å søke skoleplass!

Søknad om skoleplass kan gjøres via vårt elektroniske søknadsskjema. Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss.

Søknadsfrist er 01.01.2023

1. Inntaksreglement 

Inntak av elever til Steinkjer Montessoriskole skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i privatskoleloven og det av styret fastsatte inntaksreglement.

Formålet med inntaksreglementet er å rekruttere de barn og familier som har interesse og engasjement for det pedagogiske alternativet som montessoripedagogikken utgjør, samt vilje til å bidra i utvikling og drift av en foreldre-styrt skole.

Med tildelt skoleplass forventes et større engasjement og deltakelse i utvikling og drift av skolen enn det som er vanlig i en offentlig drevet skole.

 2. Elevinntak

Skolen har hele landet som inntaksområde, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende offentlig skole. Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal tas inn hvert skoleår.
Inntak ved de laveste trinn, 1.-3. og 4.-6. trinn prioriteres først.

Dersom det er flere søkere enn skolestyret har vedtatt å ta inn, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne, jfr. privatskoleloven § 3-1 andre ledd. Dersom to eller flere søkere står likt innenfor en prioritetskategori, skal i tillegg kriterier av lavere prioritet tas i betraktning.

Slik prioritet gis for:

  1. Barn fra Steinkjer Montessoribarnehage
  2. Barn som har søsken på skolen. Det presiseres at søker ikke dermed er garantert plass.
  3. Barn av ansatt ved Steinkjer Montessori.
  4. Barn som har gått i andre montessoribarnehager og/eller montessoriskoler.
  5. Barn av forelder som på søknadstidspunktet var medlem i Steinkjer montessoriforening
  6. Barn av forelder med medlemskap i andre Montessoriforeninger
  7. Andre søkere som søker innen fristen.

 Søker med høyest rangerte kriterium tas inn først. Dersom to eller flere søkere står likt innenfor en prioritetskategori, skal i tillegg kriterier av lavere prioritet tas i betraktning.

Ved lik prioritet foretas loddtrekning. Venteliste trekkes samtidig med det øvrige opptaket.

Loddtrekningen foretas av en representant fra Steinkjer montessoriforening, styreleder og rektor. Alle må være habile.

Prioriteringene gjelder fra og med 01.08.15.

Skolen har ikke løpende inntak fra og med 11.12.13

Vedtak om inntak gjøres av skolens rektor.

3. Kunngjøring om inntak av elever og søknadsfrist

Hvert år i begynnelsen av oktober skal inntak av elever for neste skoleår kunngjøres. Kunngjøringen skal sikre at informasjon om inntak for neste skoleår når offentligheten, gi nødvendige opplysninger om søknadsfrist, samt en kort beskrivelse av kriterier omtalt under pkt 2 i dette reglementet.

Ved kunngjøring skal styret si hvilke trinn skolen har ledige plasser.

Søknadsfrist til skolestart i august, er 1. januar samme år som skolestart

Inntaket fattes av skolestyret på styremøtet i slutten av januar, og skoleplasser tildeles rett etter vedtak i skolestyret.

Skolen har ikke løpende inntak, og ikke oppstart for elever gjennom hele skoleåret. I all hovedsak tildeles elever skoleplass ved skolestart i august. For de elever som ønsker skolebytte i løpet av skoleåret, kan skoleplass tildeles ved skolestart i januar, fra første dag etter juleferie, jmfr. Skolestyrets fastsettelse av elevtall for inneværende skoleår.

Skolens søknadsfrist er ikke endelig, da det er mulig å søke etter fristen og få tildelt skoleplass dersom det er ledig plass på de respektive trinn. Det er likevel ikke anledning til oppstart som elev før skolestarten i august, eller evt. i januar.

Søknadsfrist til neste skoleår er 01.01.2023.

4. Gjennomgang av søknader

Etter søknadsfristens utløp, blir alle søknader gjennomgått av skolens pedagogiske ledelse. Deretter utarbeides en skriftlig anbefaling om elevinntak. Grunnlag for anbefalingen er skolestyrets vedtak om fastsettelse av elevtall for kommende skoleår, og prioritetskategori. Anbefalingen, samt prioritert venteliste, legges frem for skolestyret for uttalelse. Vedtak skal gjøres i samsvar med kapittel 5 og 6 i Forvaltningsloven.

Endelig vedtak om inntak gjøres av rektor.

5. Meddelelse om inntak

Søkere skal gis skriftlig underretning om utfallet av inntaket innen 6 uker etter søknadsfristens utløp. Melding om inntak av elever skal også sendes til eleven sin hjemstedskommune. Vedtak om inntak kan påklages, og melding til søker skal inneholde opplysninger om slik klagerett og klagefrist. I h.h.t. § 18 i forvaltningsloven har parten adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter.

Statsforvalteren i Trøndelag, utdanningsavdelingen er klageinstans ved vedtak om inntak.

6. Prioritert venteliste

Det skal hvert år legges frem prioritert venteliste som skal legges til grunn for supplerende inntak av elever. Dersom skoleplass blir ledig, kan disse elevene gis tilbud om skoleplass med oppstart enten i januar eller august.

7. Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven.