Montessoripedagogikk

Grunnprinsippene i montessoripedagogikken er:

 • Trygghet, delaktighet og oppmuntring til selvstendighet.
 • Et nøye forberedt miljø.
 • Aldersblandede grupper
 • Materiellet, som stimulerer sansene og er basert på hjernens mest effektive måte å tilegne seg kunnskap på .
 • Læreren som er veileder og inspirator.
 • Individualisering, frihet under ansvar og uforstyrrede arbeidssykluser.


 «Materiellet, som stimulerer sansene, er basert på hjernens mest effektive måte å tilegne seg kunnskap på»

En Montessoripedagog:

 •   Er en modell for oppførsel og etikk.
 •   Tar hovedansvaret for balansen mellom individuell utfoldelse og fellesskap i klasserommet.
 •   Er bindeleddet mellom skolen og hjemmet.
 •   Stiller høye krav til elevens personlige ansvar og oppførsel overfor miljøet og medmennesker.
 •   Leder eleven i utforskningen av nærmiljøet og den vide verden for å bygge opp forståelsen av Mennesket i Verdenssamfunnet.
 •   Veileder eleven i valg av aktiviteter og deres personlige og sosiale utvikling.
 •   Inspirerer til størst mulig innsats.


«En Montessoripedagog tar hovedansvaret for balansen mellom individuell utfoldelse og fellesskap i klasserommet»

Det tilrettelagte miljøet

I en Montessoriklasse er målet å skape et miljø tilpasset barnets behov på de ulike alderstrinnene. I klasserommet er det orden. Det gir barnet frihet til å lære uten at friheten går ut over andres rettigheter. Mengden læremateriell er begrenset og skal være rent, pent og helt. Barnet lærer omsorg for miljøet, respekt for andre, tålmodighet og hva et ansvarlig valg innebærer. Klasserommet blir «barnas hus» både fordi det tjener deres behov og fordi de tar vare på det. Læreren tilrettelegger miljøet for individuell utvikling etter evne og interesse. Barnet må sette materiell og redskaper på bestemte plasser i klasserommet og elevene kan bevege seg i klasserommet når de har behov for det. I de fleste tilfellene foretrekker vi individuell og smågruppepresentasjoner framfor å undervise hele klassen på en gang.

Aldersblandede grupper

Aldersblandede grupper er et grunnleggende montessoripedagogisk prinsipp. Det skaper et dynamisk miljø. Aldersblanding samsvarer med et pensum som ikke er lineært, og pensumet må ikke brytes ned i bestemte presentasjoner til begrensede aldersgrupper. De aldersblandede gruppene samsvarer med Maria Montessoris teori om Utviklingstrinnene

Man ønsker å oppnå følgende med aldersblandede grupper:

 • Elever med ulik erfaringsbakgrunn kommer sammen og hjelper hverandre.
 • Et » minisamfunn» skapes der elevene gis mange muligheter til å utvikle sin sosiale kompetanse.
 • Læreren får muligheten til å observere den enkelte over en lengre periode, og i ulike sosiale sammenhenger.
 • Elevene har muligheten til å arbeide på mange nivåer samtidig, etter evne.
 • Normen blir samarbeid (i stedet for konkurranse)..
 • Vennskap oppmuntres på tvers av klassetrinn:
  • Elever med spesielle behov kan repetere eller jobbe lenge med et arbeid uten å forlate grupperommet.
  • Elever inspirerer hverandre og oppmuntrer hverandre til innsats og utforskning.
  • Yngre elever stimuleres til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter av eldre elever.

Frihet

Frihet er sentralt i montessoripedagogikken. Eleven får frihet til selv å velge arbeidsoppgaver og har frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Eleven får velge emne, arbeidsoppgaver og hvor lenge de vil jobbe med oppgaven. Eleven velger selv om det vil arbeide alene eller sammen med noen. Eleven ikke bare får, men bør snakke sammen om sitt arbeid. De har frihet til å forlate arbeidsplassen og rommet når arbeidsoppgavene krever det. Eleven skal legge opp sitt arbeid selv, de skal formulere problemstillingene og planlegge presentasjonen sin. Læreren skal veilede underveis

Friheten skal være strukturert og strekker seg til hva eleven skal arbeide med og ikke om det skal arbeide. Innskrenkninger i friheten består i at eleven ikke får gjøre noe som går utover andre barn. Dette betyr at eleven ikke får forstyrre andre unødig i arbeidet, ikke får ta i bruk materiell de ikke har blitt presentert for og hvis materiell er opptatt av andre må eleven vente på tur. Eleven har full bevegelsesfrihet innenfor gitt rammer. Slike rammer er at de ikke får løpe rundt, men må gå rolig for ikke å forstyrre andre unødig.


«Eleven får velge emne, arbeidsoppgaver og hvor lenge de vil jobbe med oppgaven»

Respekt

Respekt for eleven er viktig. Eleven skal ikke bli rettet på og kritisert på en respektløs måte. Eleven forstår at læreren har tillit til dem når hun først introduserer dem for noe interessant og deretter trekker seg tilbake. De forstår at læreren respekterer dem når hun ikke avbryter dem i arbeidet, når de får frihet og når hun gleder seg over de framskrittene og oppdagelsene eleven gjør.