Vedtekter

Pedagogiske vedtekter for Steinkjer Montessoribarnehage gjeldende fra 15.08.2018.

1. Organisasjon

Steinkjer Montessoribarnehage drives i samsvar med “Lov om barnehager” og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og planer, samt barnehagens egen virksomhetsplan og årsplan, og Pedagogisk fagplan for Montessoribarnehagen.

Steinkjer Montessoribarnehage er et samvirkeforetak som eies av Steinkjer montessoriforening og Steinkjer montessoriskole. Eierforhold og styring er beskrevet i vedtektene for samvirkeforetaket.

2. Formål

 

Steinkjer Montessoribarnehage baserer sin virksomhet på montessoripedagogikken, en pedagogikk som bygger på Maria Montessori sin kunnskap og filosofi om barnets naturlige utvikling og læring.

Det overordnede målet for montessoribarnehagen er å stimulere barnets helhetlige utvikling gjennom å gi dem mulighet til å utvikle sin personlighet, bruke sitt potensiale og bli en del av tiden og kulturen de lever i. Vi legger vekt på å utvikle barns selvstendighet og ferdigheter gjennom lekende læring, «hjelp meg til å gjøre det selv».  For å legge til rette for denne utviklingen tilbyr vi barna et godt tilrettelagt og forberedt miljø. Vi legger vekt på orden og struktur, og miljøet skal gi barna frihet til spontant å velge aktiviteter. Hvert enkelt barn skal gis mulighet til å utvikle seg ut i fra egne forutsetninger, og i sitt eget tempo. Vi legger vekt på at barna skal tilegne seg sosiale ferdigheter, respekt, toleranse og konsentrasjon. Barnehagens fremste oppgave er å bidra til at barna utvikler seg til selvstendige individer som har tro på seg selv, kan anvende et velutviklet ordforråd og har en trygg forankring i sin kultur. Gjennom disse aktivitetene ønsker vi å «så et frø» i barnet, som gjør det interessert i å lære mer. Vi vil gjøre barna nysgjerrige slik at de selv ønsker å tilegne seg ferdigheter og kunnskap.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

3. Leke-, lærings- og oppholdsareal

Montessoripedagogikken bygger på at barn i barnehagealder lærer mest med og gjennom kroppen. For å møte deres konstante behov for målrettet fysisk aktivitet må rommene innby til forflytning, ulike arbeidsstillinger, fin- og grovmotoriske aktiviteter og mulighet for at barna selv kan få flytte møbler og gjenstander etter behov. Det må være nok plass til at montessorimateriell tilpasset de forskjellige barnas behov kan være tilgjengelig for barna. Det er behov for godt med fri gulvplass, slik at barna skal kunne velge å jobbe med materiell på gulvet. De minste barna skal ha god plass til bevegelse. 

Dette gjør at Steinkjer montessoribarnehage har behov for mer areal enn barnehagelovens veiledende norm.

4. Barnehageplass

Steinkjer Montessoribarnehage følger samordnet opptak i Steinkjer kommune. 

Barnehagens styrer og pedagogiske ledere skal etter søknadsfristen i fellesskap gjennomgå søknadene., før endelig opptak vedtas av barnehagens styrer. Barnehageåret går fra og med 15.08. – t.o.m. 14.08. neste år. 

4.1 Kriterier for opptak:

I Steinkjer Montessoribarnehage er avdelingene knyttet til alder, noe som gjør at det blir gjort opptak for hver avdeling. Styrer skal ved opptak av barn søke å få en balansert sammensetning av barnegruppen. Unntaksvis kan slike pedagogiske vurderinger overstyre prioriteringen i kriteriene under, og skal da behandles av styret. 

Barnehagen tilbyr også plass til barn under ett år. 

Disse kriteriene gjelder i prioritert rekkefølge ved opptak (Det presiseres at ingen er garantert plass): 

  1. Barn med lovfestet rett til barnehageplass etter barnehagelovens §13.
  2. Barn som har søsken ved Steinkjer Montessori. 
  3. Barn av ansatte ved Steinkjer Montessori.
  4. Barn av foreldre som på søknadstidspunktet, var medlem i Steinkjer montessoriforening.
  5. Barn som kommer fra andre montessoribarnehager.
  6. Barn av foreldre med medlemskap i andre montessoriforeninger.
  7. Barn som søker full barnehageplass.

4.2 Opptaksperiode, oppsigelse og heving

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptak i Steinkjer kommune. Ved ledig kapasitet kan styrer tilby barnehageplass utenom samordnet opptak, etter venteliste basert på opptakskriteriene i punkt 4.1.

Barn som tildeles plass må ta imot plassen når tilbudet foreligger, ellers vil et annet barn få tilbud om plassen. Barn som søker etter fristen for hovedopptak blir satt fortløpende nederst på ventelista etter søknadsdato. 

Klage på vedtak om opptak avgjøres av barnehagens styre. 

Søknad om opptak skjer etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. Søknaden sendes elektronisk på fastsatt skjema. 

Oppsigelse skal skje skriftlig. Oppsigelsestid for barnehageplassen er to måneder fra den første dagen i måneden etter oppsigelsen kom frem til barnehagen. 

Ved oppsigelse fra foresattes side etter 1. februar løper oppsigelsestiden ut barnehageåret. 

Ved vesentlig mislighold av betalingen, kan barnehageplassen bli sagt opp eller heves med umiddelbar virkning. Med vesentlig mislighold menes manglende betaling for to måneder. Styret fatter vedtak om oppsigelse eller heving av barnehageplassen.

5. Foreldrebetaling

Styret fastsetter betalingssatsene og regulerer disse årlig. 

I tillegg til foreldrebetaling for barnehageplass betales kostpenger. Barnehagen fakturerer med betalingsfrist den 20. hver måned.

Det betales for 11 (elleve) måneder pr. år. Betalingsfritaket er lagt til juli måned, uavhengig av når barnets ferie avvikler.  Barn som begynner i barnehagen i mai/juni måned må avvikle 3 ukers sommerferie før 15.08. for å ha rett til betalingsfri i juli. Dersom det ikke avvikles ferie må det betales for juli måned. Barn som slutter i barnehagen må ha avviklet 4 uker ferie før nytt barnehageår starter 15.08. for å ha rett på betalingsfri i juli. 

Det betales kun hel eller halv månedssats. Barn som begynner i barnehagen før den 15. i måneden betaler hel kontingent. Barn som begynner etter den 15. i måneden betaler halv sats.  Tilsvarende når barn slutter i barnehagen.

Ved sammenhengende sykefravær i 14 dager eller mer betales halv sats.  Ved sammenhengende sykefravær i en måned eller mer skal det ikke betales for den tiden sykdommen varer. Sykefraværet må være dokumentert med legeattest.

Fravær fra barnehagen som skyldes andre årsaker enn sykdom og ferie gir ikke rett til fritak fra foreldrebetaling. Permisjon fra barnehageplassen innvilges ikke med mindre det betales for plassen i permisjonstida.

Dersom barn ikke hentes innenfor fastsatt åpningstid påløper et gebyr. 

Styrer gis fullmakt til å vurdere forespørsler om kjøpedager, avhengig av bemanning og antall barn tilstede. 

6. Åpningstid

Steinkjer Montessoribarnehage er åpen hverdager kl. 07.00-16.30.

Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften og stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. 

Vi har behovsprøvd åpningstid i mellomjulen og i de tre dagene før påske. Det må være minimum fem påmeldte barn for at vi skal holde åpent.

Barnehagen har feriestengt de siste to hele ukene i juli.

Barnehagen holder stengt fem planleggingsdager i året.

7. Ferie

Barna skal ha minimum fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Minst tre ferieuker skal avvikles sammenhengende om sommeren.

Innen 15. april skal foreldrene melde fra når barnet skal ha sommerferie. Denne meldingen er bindende. 

8. Dugnadsinnsats

Alle plikter å stille på to dugnader i barnehageåret eller utføre avtalt arbeid utenom dugnaden.

Manglende dugnadsinnsats medfører ekstrabetaling etter betalingssatsene.

9.  Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. 

SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal med utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten, og skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Andre viktige saker er bl.a. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. SUs uttalelse skal legges ved eiers søknad om dispensasjon. SU har i hovedsak en rådgivende funksjon, men unntak av vedtagelse av årsplanen. SU skal melde fra til eier og kan melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som gis av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Saker som gjelder arbeidstakers arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU.

SU skal ha 6 medlemmer, og er satt sammen av barnehagens styre med varamedlemmer. 2 representanter fra foreldrene, 2 fra de ansatte og 2 fra eierne. Foreldrene, de ansatte og eierne skal delta med like mange representanter. Barnehagens styrer har møte, tale og forslagsrett.

SU konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som SUs vedtak/rådgivende uttalelse gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for. 

Leder skal kalle inn til minst to møter i SU hvert barnehageår, eller etter møteplan fastsatt av SU. SU skal kalles inn til møte dersom minst ett styremedlem eller barnehagens styrer krever det.

Barnehagens samarbeidsutvalg har taushetsplikt om alle forhold vedrørende barna og deres familie, også etter endt funksjonstid.

10. Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldreråd holdes minst to gang i året, gjerne i forbindelse med foreldremøte.

Foreldrerådet velger en foreldrerepresentant og en vararepresentant til barnehagens styre. Begge disse er med i Samarbeidsutvalget.

Foreldrerådet velger Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU skal ha seks medlemmer, to representanter for hver av barnehagens avdelinger. FAU konstituerer seg selv. FAU kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangement som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen. 

Barnehagens styrer har ansvaret for å kalle inn FAU til det første møtet  i barnehageåret. Avtroppende FAU har ansvar for å foreslå nye kandidater til FAU.

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de rådgivende uttalelser som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

11. Vedtekstendring

Årsmøtet i barnehagen kan vedta endringer i de pedagogiske vedtektene med alminnelig flertall. Endring skal varsles skriftlig med minst to måneders frist før iverksettelse. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *